Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/224/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/224/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zmniejsza się plan dochodów gminy w 2008 roku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 137 418 zł z czego:
  1. w zakresie dochodów bieżących z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej o kwotę 500 zł,
  2. w zakresie dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 136 918 zł.
 2. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2008 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem o kwotę 500 zł tytułem wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.
 3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem, w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł.
 4. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 17 191 zł, z czego:
  1. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 8 600 zł,
  2. w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 8 591 zł – dotacje.
 5. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 17 191 zł, z czego:
  1. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o kwotę 8 600 zł,
  2. w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 8 591 zł – dotacje.
 6. Zmniejsza się plan dochodów gminy w 2008 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 31 364 zł z czego:
  1. w § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 26 659 zł,
  2. w § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 4 705 zł.
 7. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 31 364 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 21 410 zł.
 8. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 800 000 zł.
 9. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetleniu ulic, placów i dróg, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 28 000 zł.
 10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie wydatków bieżących  o kwotę  80 000 zł – dotacja.
 11. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2008 roku w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł.
 12. Zmniejsza się plan przychodów gminy w 2008 roku o kwotę 800 000 zł, tytułem kredytów z BGK S.A. w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim”.
 13. Zmniejsza się plan rozchodów gminy w 2008 roku o kwotę 264 918 zł, z czego:
  1. spłata kredytu w BGK S.A. w Opolu na przebudowę chodnika przy ul. Parkowej w Namysłowie, osuszanie piwnic w budynku UM, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wykup gruntów o kwotę 64 917 zł,
  2. spłatę kredytów w BGK S.A. w Opolu na rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w powiecie namysłowskim o kwotę 200 001 zł,

§ 2.

 1. W uchwale Nr XIV/123/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. załącznik nr 8 „Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi Gminy Namysłów na 2008 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 11 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Namysłów na 2008 rok” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk