Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/226/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej

Uchwała Nr XXIV/226/08    
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej


     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr XX/197/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej, zmienionej uchwałą Nr XXII/212/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 roku, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk