Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/230/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XXIV/230/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty
od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

     Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Namysłów. 

§ 2.

  1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:
    1. od jednego psa - w wysokości    40,00 zł,
    2. od każdego następnego psa - w wysokości  40,00 zł.
  2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w ust. 1.

§ 3.

  1. Opłata jest należna z góry, bez wezwania, a jej wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie terminu określonego w ust. 1, opłata jest należna w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.

§ 4.

  1. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów przez samotnych emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura oraz emerytów i rencistów mających na utrzymaniu osoby nieposiadające własnego źródła dochodu.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od jednego psa w danym gospodarstwie domowym.

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.   Traci moc uchwała Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów, zmieniona uchwałą Nr XVII/145/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 17 kwietnia 2008 roku. 
     
§ 7.
   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 8.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.    


Przewodniczący Rady       
Jarosław Iwanyszczuk