Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/229/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIV/229/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych


     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:

od samochodów ciężarowych wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   638,00 zł           698,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        815,00 zł           873,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton              1.046,00 zł           1.106,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     523,00 zł       582,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie          687,00 zł       756,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                   929,00 zł      989,00 zł;
 

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

 

   - od   3,5 tony i poniżej 12 ton   1.280,00 zł                    1.397,00 zł;

5) od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

  - od 3,5 tony i poniżej 12 ton     1.161,00 zł                        1.221,00 zł;

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

7) od przyczep i naczep wyprodukowanych do 31 grudnia 1999 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  - od 7 ton i poniżej 12 ton      700,00 zł;

8) od przyczep i naczep wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r., które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  - od 7 ton i poniżej 12 ton     584,00 zł;

9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1999 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

a) mniej niż 30 miejsc                              815,00 zł             873,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1.744,00 zł           1.804,00 zł;

11) od autobusów wyprodukowanych od dnia 1 stycznia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 

wyposażonych               niewyposażonych
            w  katalizator spalin       w katalizator spalin

a) mniej niż 30 miejsc                            698,00 zł                   756,00 zł,
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.628,00 zł                1.688,00 zł.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Traci moc uchwała Nr XIV/120/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


                             
Przewodniczący Rady   
                                       Jarosław Iwanyszczuk