Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/228/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Namysłów

Uchwała Nr XXIV/228/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
na terenie Gminy Namysłów

     Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, zm. Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Namysłów na 2009 rok, z kwoty 55,80 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1dt.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk