Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/227/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/227/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

    Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:

 1. od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - w wysokości 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – w wysokości 3,82 zł od 1 ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - w wysokości 0,28 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:
  - w zakresie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystywanych wyłącznie na cele rolnicze, jeżeli ich posiadanie wynika z zawartej umowy - w wysokości 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych - w wysokości 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - w wysokości 18,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - w wysokości 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - w wysokości 3,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - w wysokości 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
   - w zakresie budynków gospodarczych lub ich części typu: obora, chlewnia, stodoła, komórka na opał, kurnik, stajnia, szopa, owczarnia – w wysokości 3,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. od budowli - w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki gospodarcze lub ich części typu: obora, chlewnia, stodoła, komórka na opał, kurnik, stajnia, szopa ,owczarnia, wymienione w § 1 pkt 2 lit. e uchwały, o powierzchni powyżej 100 m2, będące w posiadaniu emerytów i rencistów, dla których jedynym źródłem utrzymania w zakresie gospodarstwa domowego jest renta lub emerytura, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna;
 2. nieruchomości lub ich części stanowiące mienie gminne, nie oddane w posiadanie zależne;
 3. nieruchomości gminne lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. nieruchomości gminne zajęte na składowiska odpadów komunalnych.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Traci moc uchwała Nr XIV/119/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

        

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk