Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/234/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Uchwała Nr XXIV/234/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku


w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa


     Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza, złożonej przez Panią Barbarę G., Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§1.   Skarga podlega odmownemu załatwieniu jako nieuzasadniona, bowiem wniosek złożony przez Skarżącą został rozpatrzony w ustawowym terminie i pismem z dnia 19.11.2008 r. udzielono wyjaśnienia, że postępowanie rozgraniczające, mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości może być prowadzone na wniosek właściciela nieruchomości. Koszty postępowania rozgraniczającego ponosi wnioskodawca, gdyż prowadzone rozgraniczenie jest w jego interesie.

§2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do przesłania Skarżącej odpowiedzi na skargę oraz odpisu niniejszej uchwały.

§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk