Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/233/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa

Uchwała Nr XXIV/233/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku


w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa


     Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza, złożonej przez Pana Feliksa K. i Pana Mieczysława D. i  przyjęciu stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej względem tej skargi, Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§1.   Skarga podlega odmownemu załatwieniu jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, natomiast w zakresie nieterminowego jej załatwienia jest zasadna.


§2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do przesłania skarżącym oraz Wojewodzie Opolskiemu odpowiedzi na skargę oraz odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.


§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk