Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVI/259/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Roz

UCHWAŁA  Nr  XXVI/259/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1.   Ustala się, że w ramach realizacji projektu pod nazwą Pomocna Dłoń w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Namysłów wniesie w 2009 r. wkład własny w wysokości stanowiącej 10,50% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu, to jest w wysokości 32 121,39 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 39/100). Wydatek będzie realizowany w ramach Rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3118 – świadczenia społeczne - w kwocie 27 303,18 zł oraz w § 3119 - świadczenia społeczne - w kwocie 4 818,21 zł.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk