Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/270/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA  NR XXVII/270/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 21 kwietnia  2009 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 728 088 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego i Przedszkola Nr 5 w Namysłowie”.

§ 2. 1. Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi w ciągu 5 lat, począwszy od 2010 roku.
        2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
 

Metryczka
  • opublikowano:
    24-04-2009 09:55
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2257
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu