Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIV/225/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXIV/225/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 roku


w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego


     Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się wykaz wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – o łącznej wartości 2 993 064 zł – przedstawiony w poniższej tabeli.

   

  Lp. Nazwa zadania Kwota wydatków Termin realizacji
  wydatków
  1. Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie – II etap  2 438 007 zł 31.12.2009r.
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 64 904 zł 31.10.2009r.
  3. Rozbudowa hali „Orzeł” w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej 39 040 zł 31.12.2009r.
  4. Remont tynków gzymsu i ścian piwnicznych budynku „A” Urzędu Miejskiego w Namysłowie 100 000 zł 30.06.2009r.
  5. Wniesienie wkładu do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie 225 000 zł 31.12.2009r.
  6. Budowa dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej,         ul. Kolejowa, ul. Pamięci Sybiraków oraz budowa drogi ul. Słonecznikowa; budowa oświetlenia przy ul. Jaśminowej i ul. Malinowej, a także budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej. 13 000 zł 31.12.2009r.
  7. Budowa dodatkowego pasa jezdni drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku ul. Oleśnickiej w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej 22 000 zł 31.12.2009r.
  8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie 66 221 zł 31.12.2009r.
  9. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Namysłowa 20 130 zł 30.06.2009r.
  10. Remont kapliczki w Bukowie Śl. 4 762 zł 31.12.2009r.

   

 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Traci moc uchwała Nr XXII/211/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk