Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/285/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu (...)

UCHWAŁA NR XXIX/285/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów i ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga
i doradcy zawodowego.
2. W zależności od wielkości i typu placówki oraz od warunków pracy nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wymiaru określonego w poniższej tabeli:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1 Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie, liczącego:
1) do 3 oddziałów
2) od 4 do 5 oddziałów
3) 6 i więcej oddziałów

10
6
3
2 Dyrektor szkoły liczącej:
1) do 6 oddziałów
2) ponad 6 oddziałów

6
3
3 Dyrektor zespołu 3
4 Wicedyrektor przedszkola 10
5 Wicedyrektor szkoły 6
6 Wicedyrektor zespołu 6
7 Kierownik świetlicy szkolnej 12

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w § 1 ust. 2, dotyczy również nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zastępstwie za nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić zastępstwo.

§ 3. 1. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola, szkoły lub zespołu może zwrócić się do Burmistrza Namysłowa z wnioskiem o zmniejszenie określonego w § 1 ust. 2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin lub o zwolnienie z obowiązku realizacji tych godzin, na okres nie dłuższy niż rok szkolny, którego ten wniosek dotyczy.
2. Przypadkami uzasadniającymi wystąpienie dyrektora z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogą być m.in.:
1) warunki funkcjonowania przedszkola, szkoły lub zespołu powodujące znaczne zwiększenie
zadań dyrektora,
2) mniejsza liczba godzin wynikająca ze szkolnych planów nauczania.

§ 4. Zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć pedagogom, logopedom, psychologom oraz doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, według następujących norm:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1 Pedagog w przedszkolu, szkole lub zespole 20
2 Logopeda w przedszkolu, szkole lub zespole 20
3 Psycholog w przedszkolu, szkole lub zespole 20
4 Doradca zawodowy w szkole lub zespole 20

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2009 12:04
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2050
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu