Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXX/289/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

UCHWAŁA  NR  XXX/289/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 18 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 20 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 1 200 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę  100 000 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę  109 000 zł w tym dotacja – 100 000 zł, z czego:
    1) w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę  100 000 zł – dotacja,
    2) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 9 000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 9 000 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zakresie dochodów bieżących, o kwotę 1 200 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 146 114 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku.
9. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zakresie dochodów bieżących, o kwotę 2 545 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 426 442 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 82 303, z czego:
    1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 288 191 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 58 749 zł,
    2) w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 138 251 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 23 554 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków bieżących , o kwotę 148 659 zł, z czego:
    1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2 545 zł,
    2) w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 146 114 zł.
12. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 15 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
13. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 15 000 zł.
14. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, o kwotę 3 000 zł.
15. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę  103 000 zł, z czego:
    1) w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 100 000 zł,
    2) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę 3 000 zł.
16. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 426 442 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 82 303 zł.
17. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2009 roku z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę  120 000 zł.
18. Zmienia się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych, tzn:
    1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg osiedlowych w Namysłowie łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową: ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Wincentego Witosa, ul. Mariana Falskiego, ul. Jana Długosza, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Janusza Korczaka, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Gustawa Morcinka, ul. Juliana Tuwima, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Pamięci Sybiraków, ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Malinowej, ul. Różanej i ul. Słonecznikowej” o kwotę 100 000 zł;
    2) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: K. I. Gałczyńskiego, Cz. Miłosza, Lipowej, Podleśnej, Świerkowej, Zielonej, Kombatantów, Wileńskiej, Orląt Lwowskich i dróg bez nazwy przy ul. 1 Maja w Namysłowie” o kwotę 100 000 zł.
19. Zmienia się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w zakresie wydatków majątkowych, tzn:
    1) zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Namysłowie” o kwotę 20 000 zł;
    2) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie” o kwotę 20 000 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
    1) załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
    2) załącznik Nr 8 „Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi Gminy Namysłów na 2009 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
    3) załącznik Nr 10 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Namysłów na 2009 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
    4) załącznik Nr 13 „Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż