Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/283/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR XXIX/283/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXII/213/08 z dnia 27 października 2008 roku, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Zaciąga się kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych do kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), który będzie wykorzystany na koszty związane z przygotowaniem projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej - sfinansowanie I etapu dokumentacji projektowej zadania pn.: "Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w powiecie namysłowskim".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2009 11:52
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2272
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu