Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXX/291/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej

UCHWAŁA NR XXX/291/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 18 sierpnia  2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Namysłów pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w województwie opolskim, z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez huragan, który wystąpił w tym regionie w sierpniu 2008 roku.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż