Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/296/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę 5 000 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 16 760 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę 16 760 zł.
4. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 5 391 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 20 000 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 10 491 zł,  z czego:
1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 5 391 zł,
2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w zakresie wydatków majątkowych, o kwotę 5 100 zł.
7. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 22 000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 22 000 zł.
9. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2009 roku w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie dochodów bieżących, o kwotę 25 962 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, o kwotę 35 962 zł, z czego:
1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł,
2) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 25 962 zł.
11. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2009 roku, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 6 000 zł.
12. Zwiększa się plan przychodów gminy w 2009 roku z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 6 100 zł.

§ 2. W uchwale Nr XXIV/232/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 7 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 8 "Plan wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi Gminy Namysłów na 2009 rok" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 9 "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 13 "Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) w załączniku Nr 10 "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Gminy Namysłów na 2009 rok" wykreśla się zapis dotyczący dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych dotyczący działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2009 10:48
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2407
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu