Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/302/09 z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXXII/302/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/270/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki, § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Zaciąga się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 238 300,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Namysłowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk


 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-11-2009 12:48
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2025
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu