Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII/304/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

UCHWAŁA NR XXXII/304/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, o łącznej wartości 219 598,00 zł, przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp. Nazwa zadania Kwota wydatków Termin realizacji wydatków
1 Opracowanie oraz pomoc we wdrożeniu polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie 15 098,00 zł 31.12.2010 r.
2 Remont Przedszkola w Ligocie Książęcej 152 000,00 zł 31.12.2010 r.
3 Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie 52 500,00 zł 31.12.2010 r.

2. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk