Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXII/306/09 z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR XXXII/306/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co  następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów wprowadza się następujące zmiany:

  1. określony w § 6 ust. 2 załącznik Nr 3 do Statutu, zawierający wykaz jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. określony w § 12 ust. 2 załącznik Nr 4 do Statutu, zawierający wykaz jednostek pomocniczych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. w § 21:
    1. w ust. 2 liczbę  "10" zastępuje się liczbą  "7";
    2. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku, gdy Burmistrz nie jest wnioskodawcą uchwały jej projekt winien być przekazany Burmistrzowi najpóźniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.";
  4. w § 22 w ust. 1 liczbę "14" zastępuje się liczbą "10".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk