Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/319/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/319/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 62 166 339 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 51 963 700 zł;
2) dochody majątkowe: 10 202 639 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 66 921 914 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 49 710 385 zł;
2) wydatki majątkowe: 17 211 529 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 755 575 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu.

§ 5. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 473 555 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 717 980 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 380 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się:
1) plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 17 677 008 zł, w tym 786 189 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 10;
2) plan wydatków związany z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi,
- zgodnie z załącznikiem nr 11;
3) plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Tworzy się rezerwę budżetu:
1) ogólną w wysokości 450 000 zł,
2) celową w wysokości 1 151 530 zł, z czego:
a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 830 820 zł planuje się na:
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych w kwocie 727 820 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103 000 zł,
b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 320 710 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2010 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; za wyjątkiem przeniesień między działami,
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych, do kwot określonych w załącznikiem nr 11;
4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do kwot określonych w załącznikiem nr 12;
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok 2010 na łączną kwotę 8 000 000 zł;
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok 2010, do kwoty 1 500 000 zł;
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 100 000 zł, przypadające do spłaty w latach następnych;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk