Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/322/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach

UCHWAŁA NR XXXIII/322/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  na składowisko odpadów w Ziemiełowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych na składowisko odpadów w Ziemiełowicach w wysokości:
1) 171,98 zł za 1 Mg - od osób fizycznych, od osób prawnych, bądź innych podmiotów z terenu powiatu namysłowskiego;
2) 197,80 zł za 1 Mg - od osób fizycznych, od osób prawnych, bądź innych podmiotów spoza terenu powiatu namysłowskiego.
2. Do ustalonej opłaty dolicza się obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/246/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie opłaty za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Ziemiełowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w lokalnej prasie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    15-12-2009 13:30
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 1983
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu