Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/325/09 z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

UCHWAŁA NR XXXIII/325/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przebieg drogi gminnej Nr 100168 O ulica Dworcowa, ustalony uchwałą Nr IV/22/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 10, poz. 76), zmienia się następująco:

Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogowego Długość
w km
Nr ewiden. działki Rodzaj nawierzchni
1 100168 O Ulica Dworcowa 1.055 972; 1073/7; 1073/6; 1241; 1068/1; 1069. 1073/3; 1145; 1144/2; Brukowcowa

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-12-2009 11:41
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2167
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu