Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIV/330/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR XXXIV/330/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt w 2010 roku do kwoty 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie zadania pn.: "Remont nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami".
2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 2. 1. Spłata kredytu, określonego w § 1, nastąpi w ciągu 10 lat, począwszy od 2011 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław  Iwanyszczuk