Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/331/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXXIV/331/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się w 2010 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 1 350 000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych".

§ 2. 1. Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi w ciągu 8 lat, począwszy od 2011 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    03-02-2010 09:42
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2041
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu