Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIV/335/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/335/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala Program współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, zwany dalej Programem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Program określa zasady współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz z  innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.).
2. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej ze środków  finansowych  Gminy Namysłów przy udziale organizacji pozarządowych  i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Namysłów;
3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Namysłowa;
4) Podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy określonej w pkt 1, prowadzące działalność na terenie Gminy;
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy określonej w pkt 1;
6) rozporządzeniu - rozumie się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

CELE PROGRAMU

§ 3. Cele Programu to w szczególności:
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między Gminą a Podmiotami,
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
4) wykorzystanie potencjału i możliwości Podmiotów do realizacji zadań  publicznych,
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych, w tym w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,
6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie Podmiotom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które będą prowadzone przez Gminę,
7) zwiększanie udziału i aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, dla umocnienia świadomości odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,
8) poprawa jakości usług publicznych.

PRZEDMIOT PROGRAMU

§ 4. Przedmiotem Programu jest w szczególności:
1) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość,
6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
7) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) krajoznawstwo, turystyka i promocja Gminy,
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
10) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
11) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca z Podmiotami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności - Podmioty mają prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych. Gmina respektuje i uznaje to prawo  poprzez współpracę wspierając działalność Podmiotów i umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie,
2) partnerstwa - Podmioty, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych w wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
3) efektywności - Gmina przy zlecaniu Podmiotom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w ustawie,
4) jawności - Podmioty mają dostęp do informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Udostępniane są im informacje o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez Gminę. Wszystko to odbywa się zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6. Współdziałanie Gminy z Podmiotami może przybierać:
1. Finansowe formy współpracy poprzez zlecanie Podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
2. Pozafinansowe formy współpracy, tj.:
1) informacyjna:
a) utworzenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego serwisu informacyjnego, zawierającego dane o organizacjach pozarządowych, działających na terenie Gminy,
b) promowanie działalności Podmiotów oraz pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
c) udostępnianie informacji o środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych i zasadach przyznawania dotacji;
2) organizacyjna:
a) wzajemne informowanie   się o planowanych kierunkach działalności,
b) zapraszanie Podmiotów na spotkania, konferencje organizowane przez Gminę,
c) uczestnictwo przedstawicieli Gminy w imprezach organizowanych przez Podmioty,
d) bezpłatne udostępnianie Podmiotom obiektów będących własnością Gminy na spotkania, konferencje, szkolenia i inne działania;
3) szkoleniowa:
a) organizowanie lub przekazywanie informacji o szkoleniach dotyczących sposobów pozyskiwania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej,
b) przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania Podmiotem,
c) pomoc w organizowaniu konferencji, przeglądów, spotkań, podczas których Podmioty mogą porównać i zaprezentować swoje osiągnięcia, wymienić doświadczenia;
4) inna, m.in. pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, w nawiązywaniu różnych kontaktów, bądź udzielanie rekomendacji Podmiotom podejmującym inicjatywy pomocowe.

OBSZARY WSPÓŁPRACY

§ 7. Rada Miejska, biorąc pod uwagę sytuację finansową  Gminy i jej  potrzeby oraz specyfikę działalności Podmiotów, za priorytetowe obszary współpracy uznaje zadania w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
c) prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i gimnazjach,
d) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących Gminę oraz udział w imprezach  sportowych i obozach szkoleniowo-wypoczynkowych;
2) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:
a) realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania narkomanii;
3) ochrony i promocji zdrowia poprzez:
a) wspieranie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań ekologicznych,
b) organizowanie bezpłatnych ogólnodostępnych badań lekarskich;
4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez:
a) ochronę zabytków i dóbr kultury,
b) upowszechnianie dóbr kultury i ochrony zabytków;
5) ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz zasobów wodnych.

§ 8. Zlecanie zadań, o których mowa w § 7, następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy   odrębne przewidują inny tryb zlecania.

§ 9.1. Konkurs dla zadań ujętych w budżecie Gminy ogłasza Burmistrz w oparciu o zasady określone w ustawie i rozporządzeniu.
2.Warunki konkursu dla danego zadania podaje Burmistrz  w drodze  zarządzenia.
3.Wyboru najkorzystniejszej oferty, zlecenia zadania, kontroli i oceny jego realizacji dokonuje Burmistrz.

KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY

§ 10. 1. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie pełni funkcję  koordynatora d.s. współpracy z Podmiotami.
2.Koordynator pełni funkcję łącznika między Burmistrzem a Podmiotami.

§ 11. 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące Programu na 2011 rok są składane Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza lub koordynatora w terminie do dnia 30 września 2010 r.
2. Projekt rocznego Programu opracowuje Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie głównie w oparciu o złożone przez Podmioty wnioski i propozycje.
3. Do 31 stycznia 2011 roku koordynator zorganizuje spotkanie z przedstawicielami wszystkich Podmiotów w celu zatwierdzenia  projektu Programu na 2011 rok.

MONITORING WSPÓŁPRACY

§12. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu współpracy w danym roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby zadań realizowanych przez Podmioty,
2) liczby Podmiotów podejmujących realizację zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej,
3) stopnia zaangażowania społeczności lokalnej (liczby osób, w tym wolontariuszy),
4) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
5) wysokości zadeklarowanego i wykorzystanego udziału środków finansowych i pozafinansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
6) wysokości funduszy uzyskanych ze środków Unii Europejskiej.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2010 przedstawione będzie na spotkaniu określonym w  § 11 ust. 3.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk