Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/356/10 z dnia 27 maja 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/356/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), w związku z art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68, z późn.zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/319/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/329/10 z dnia 28 stycznia 2010 r., uchwałą Nr XXXV/336/10 z dnia 18 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/344/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 313 978 zł, w zakresie dochodów bieżących z czego:
1) w dziale 750 - Administracja publiczna, o kwotę 892 zł;
2) dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę 60 000 zł;
3) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w zakresie dotacji ze środków EFS i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Pomocna Dłoń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się o kwotę 253 086 zł.

2. Wydatki budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 413 978 zł, z czego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 369 978 zł, z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 60 000 zł;
b) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 892 zł;
c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie dotacji na zadania bieżące, o kwotę 10 000 zł;
d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 46 000 zł.
e) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 253 086 zł, z czego:
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 201 355 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 51 731 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 44 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 22 300 zł,
b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 21 700 zł.

3. Przychody budżetu z tytułu innych rozliczeń krajowych zwiększa się o kwotę 100 000 zł.
4. Określony w § 7 załącznik Nr 7 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 10 pkt 1 załącznik Nr 10 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 10 pkt 3 załącznik Nr 12 "Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienia się symbol paragrafu dla oznaczenia środków europejskich z "8" na "7" . W związku z powyższym zmiana ta będzie zastosowana do klasyfikacji budżetowej we wszystkich paragrafach dochodowych i wydatkowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:
1) Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach - kwota 184 263 zł;
2) Budowa przyrodniczo - krajoznawczych ścieżek rowerowych w Gminie Namysłów - kwota 192 186 zł;
3) Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola nr 3 w Namysłowie - kwota 1 233 899 zł;
4) Kuźnia talentów - kwota 13 490 zł;
5) Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - II etap - kwota 233 538 zł;
6) Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - kwota 1 327 700 zł;
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych - 1 933 166 zł;
8) Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach - kwota 172 500 zł;
9) Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008 - 2013 - kwota 1 069 300 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    07-06-2010 07:46
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2227
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu