Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIX/382/10 z dnia 23 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXXIX/382/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 23 września 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/332/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§1. Zaciąga się w 2010 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty
165 700 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 00/100) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: "Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola  Nr 3 w Namysłowie".
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Spłata pożyczki, określonej w § 1, nastąpi do 3 lat, począwszy od 2011 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie spłacona, będą wpływy z podatku od nieruchomości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2010 11:39
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2116
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu