Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/391/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR XL/391/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów w dniu 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na obszarze Gminy Namysłów tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej.
2. Numery i granice odrębnych obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych ustala się następująco:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
23 Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie
Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4
46-100 Namysłów
24 Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe 15
46-100 Namysłów
25 Dom Pomocy Społecznej
w Kamiennej
Dom Pomocy Społecznej "Promyk",
Kamienna 22
46-100 Namysłów

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk