Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XLI/392/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR XLI/392/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w 2010 roku do kwoty 350 000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie zadania pod nazwą Budowa lodowiska stałego "Biały Orlik" w Namysłowie.
2. Bank, w którym będzie zaciągnięty kredyt, zostanie wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 2. 1. Spłata kredytu, określonego w § 1, nastąpi w terminie do 4 lat, począwszy od 2011 roku.
2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony, będą wpływy z podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk