Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/395/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi (...)

UCHWAŁA NR XLII/395/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie Gminy Namysłów.

§ 2. 1. Konsultacje, określone w § 1, mogą być prowadzone w jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, do organizacji, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie;
2) spotkanie konsultacyjne - bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji;
3) ankieta.

2. Dopuszcza się także inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp uczestników.

§ 3. 1. Konsultacje, określone w § 1, ogłasza i przeprowadza Burmistrz Namysłowa.
2. Informacja o ogłoszeniu konsultacji określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji lub datę spotkania konsultacyjnego.

3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 4. W przypadku konsultacji pisemnych organizacje wypowiadają się w danej sprawie na piśmie, złożonym w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 2. Pismo składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, bądź przesyła pocztą tradycyjną lub elektroniczną do Urzędu Miejskiego.

§ 5. 1. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośredniego spotkania, wysyła się pod adresem organizacji informację o ogłoszeniu konsultacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania.
2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 6. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) informacje o formie konsultacji,
2) terminie konsultacji,
3) przedmiocie konsultacji,
4) wyniki konsultacji.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udział, jeśli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 7. Informację o wynikach konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk