Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

UCHWAŁA NR I/2/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie został wybrany Jan Mieczysław Dróżdż.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk