Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

UCHWAŁA NR II/11/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, o łącznej wartości 293 050 zł, przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp. Nazwa zadania Kwota wydatków Termin realizacji wydatków
1. Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie 94 750 zł 30.06.2011 r.
2. Remont małej sali w Wiejskim Domu Sportu i Rekreacji w Głuszynie 198 300 zł 30.06.2011 r.

2. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-12-2010 08:01
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2613
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu