Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

UCHWAŁA NR IV/26/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 73 507 408 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 56 289 588 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 17 217 820 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 77 456 161 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 54 928 478 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 22 527 683 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 948 753 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie 8 160 269 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 211 516 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 439 963 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 409 963 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 290 966 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 21 827 683 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią
załącznik nr 12.

§ 13a. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 429 010 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwę budżetu:
1) ogólną w wysokości 300 000 zł,
2) celową w wysokości 1 352 355 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 152 355 zł planuje się na:
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych w kwocie 1 027 355 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125 000 zł,
b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty
2 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; za wyjątkiem przeniesień między działami;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 378 000 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk