Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR IV/25/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2024, która z objaśnieniami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikiem Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk