Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IV/33/11 z dnia 1 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

UCHWAŁA NR IV/33/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określone w § 1 uchwały Nr XIV/121/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, wzory formularzy, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Dokumenty do pobrania: Druk Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 | Druk Informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1