Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/68/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa

UCHWAŁA NR VII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2010  rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, udziela się absolutorium Burmistrzowi Namysłowa.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2011 09:51
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2053
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu