Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/82/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego

UCHWAŁA NR VIII/82/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 12 § 2 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz, 112, z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się opis granic stałych obwodów głosowania, ustalonych uchwałą Nr XXXV/270/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy Namysłów na stałe obwody głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 40, poz. 1302, z późn. zm.) zmienionej uchwałami: Nr XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009 r. i Nr XXXVI/352/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego, poprzez dopisanie do obwodów:

1) Nr 2 - ulic: Kresowa, Lwowska i Wschodnia;
2) Nr 6 - ulic: Kasztanowa, Modrzewiowa i Wierzbowa;
3) Nr 10 - ulic: A.Fredry, Z.Herberta, J.Lechonia, B.Leśmiana, J.A.Morsztyna, J.Przybosia, L.Staffa i S.Witkiewicza.

§ 2. Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów, z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk