Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/83/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR VIII/83/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 12 § 4, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na obszarze Gminy Namysłów tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej.
2. Numery i granice odrębnych obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustala się następująco:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
23 Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie
Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4,
46-100 Namysłów
24 Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych
Ośrodek Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe 15,
46-100 Namysłów
25 Dom Pomocy Społecznej "Promyk"
w Kamiennej
Dom Pomocy Społecznej "Promyk",
Kamienna 22,
46-100 Namysłów

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    02-09-2011 14:21
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2382
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu