Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IX/96/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich

UCHWAŁA NR IX/96/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. "Wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich" w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mieczysław Dróżdż