Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/105/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów

UCHWAŁA NR X/105/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969), przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Namysłów, z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 60,00 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    05-12-2011 11:21
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2257
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu