Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/110/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR X/110/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 1 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu zmienionej uchwałą Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 sierpnia 2011 r., § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w latach 2011 - 2012 roku do kwoty 4 259 981 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych), z czego:
1) w 2011 roku do kwoty 3 783 094 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złotych) na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) "Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B. Chrobrego - Oławska w m. Namysłów" - do kwoty 1 224 166 zł;
b) "Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami" - do kwoty 2 558 928 zł;
2) w 2012 roku do kwoty 476 887 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) "Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B. Chrobrego - Oławska w m. Namysłów" - do kwoty 448 597 zł;
b) "Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami" - do kwoty 28 290 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    06-12-2011 08:28
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2466
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu