Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/116/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XI/116/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),  art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk