Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/117/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 68 871 325 zł, określone w załączniku Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 59 121 814 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 9 749 511 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 70 200 201 zł, określone w załączniku Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58 982 235 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 11 217 966 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 328 876 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5 263 341 zł, określone w załączniku Nr 3;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 934 465 zł, określone w załączniku Nr 3;

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 468 132 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 438 132 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30 000 zł, co określa
załącznik Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, określone w załączniku Nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy, określone w załączniku Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych, określone w załączniku Nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 341 503 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z
załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 9 117 966 zł, określone w załączniku Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, określone w załączniku Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa, określone w załączniku Nr 11.

§ 13. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 12.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 200 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co określa załącznik Nr 13.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6 726 289 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 300 000 zł,
2) celową w wysokości 1 706 519 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 606 519 zł planuje się na:

- odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych w kwocie 1 473 519 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133 000 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty
2 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; za wyjątkiem przeniesień między działami;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk