Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/121/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie

UCHWAŁA NR XI/121/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/499/02 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Namysłowie: Nr VI/39/07 z dnia 9 marca 2007 r. i Nr XXXIX/384/10 z dnia
23 września 2010 r., zmienia się § 2 załącznika, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Osiedle Nr II obejmuje obszar m. Namysłowa w granicach ulic: Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Braterska, Władysława Broniewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Aleksandry Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego Krasickiego, Jana Lechonia, Stanisława Lema, Bolesława Leśmiana, Kornela Makuszyńskiego, Czesława Miłosza, Gustawa Morcinka, Jana Andrzeja Morsztyna, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Oleśnicka, Elizy Orzeszkowej, Parkowa, Kazimierza Pułaskiego, Juliana Przybosia, Henryka Sienkiewicza, Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Staromiejska, Sycowska, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Stanisława Witkiewicza, Józefa Wybickiego, Gabrieli Zapolskiej, Żwirki i Wigury.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2012 09:05
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2220
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu