Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2014 roku (VI kadencja)

 • Zarządzenie Nr 533/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 534/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Namysłów
 • Zarządzenie Nr 535/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 536/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złozonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 537/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 538/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 539/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 540/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 541/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 542/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 543/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do "Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o." z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 544/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 545/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 546/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 547/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 548/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 549/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania
 • Zarządzenie Nr 550/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 551/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 552/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie objęcia udziałów w "Led Pack Management Namysłów Sp. z o.o." z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 553/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otewartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 554/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 555/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia cen drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 556/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 557/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 558/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie najmu lokali
 • Zarządzenie Nr 559/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Zarządzenie Nr 560/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 561/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (do użytku wewnętrznego)
 • Zarządzenie Nr 562/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 563/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 564/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 565/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 566/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 567/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 568/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 569/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie objęcia udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym "Samorządowa Polska" Namysłów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zarządzenie Nr 570/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne
 • Zarządzenie Nr 571/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 572/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 573/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 574/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 575/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie Nr 576/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie Nr 577/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 578/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Smarchowicach Małych celem wybrania sołtysa
 • Zarządzenie Nr 579/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 580/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Smarchowicach Małych celem wybrania sołtysa
 • Zarządzenie Nr 581/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 582/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji zelowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 583/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 584/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 585/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 586/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 587/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 588/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 589/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 590/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 591/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 592/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 593/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie cofnięcia udziałów w spółce gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 594/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 595/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 596/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 597/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek gminnych
 • Zarządzenie Nr 598/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 599/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 600/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 601/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 602/VI/14 BUrmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 603/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 604/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 605/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czewrca 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 606/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 607/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 608/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 609/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 610/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 611/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie do realizacji rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych
 • Zarządzenie Nr 612/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 613/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 614/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława STanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 615/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 616/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 617/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 618/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 619/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 620/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 621/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu wieńców i arcydzieł dożynkowych
 • Zarządzenie Nr 622/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 623/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów  z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zasobów wodnych w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 624/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów ma wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska gminnych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 625/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 626/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 627/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 628/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego
 • Zarządzenie Nr 629/VI/14 Burmistrrza Namysłowa z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 630/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 631/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 632/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 633/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 634/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 635/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 636/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 637/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2014 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 638/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"
 • Zarządzenie Nr 639/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 640/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 641/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 642/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 643/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Burmistrza Namysłowa na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa (do użytku wewnętrznego)
 • Zarządzenie Nr 644/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 645/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 646/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 647/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 648/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 649/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 650/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 651/VI/14 Burmistrza Namysłowa x dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego
 • Zarządzenie Nr 652/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 653/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 654/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 655/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 656/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 657/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 658/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 659/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 660/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt będących uczennicami drugich klas gimnazjów z terenu Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 661/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 662/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 663/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 664/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 665/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 666/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 października 2014 r. w sprawie najmu lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 667/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 668/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 669/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 670/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 671/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 672/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 673/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanowienie służebności
 • Zarządzenie Nr 674/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
 • Zarządzenie Nr 675/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wygaszenia gospodarowania mieniem komunalnym
 • Zarządzenie Nr 676/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanowienia służebności
 • Zarządzenie Nr 677/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanowienia służebności
 • Zarządzenie Nr 678/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 679/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 680/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 681/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 682/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 683/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 684/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 685/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 686/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 687/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2014 roku
 • Zarządzenie Nr 688/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Żłobka w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 689/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2014 rok
 • Zarządzenie Nr 690/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 691/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów