Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w latach 2012-2014 (VI kadencja)

 • Uchwała Nr XII/128/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2012 - 2014
 • Uchwała Nr XII/129/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2012 roku
 • Uchwała Nr XII/130/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku
 • Uchwała Nr XII/131/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Namysłowa"
 • Uchwała Nr XII/132/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie włączenia Gimnazjum w Ligocie Książęcej do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Ligocie Książęcej
 • Uchwała Nr XII/133/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XII/134/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XII/135/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
 • Uchwała Nr XII/136/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XII/137/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Uchwała Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
 • Uchwała Nr XII/139/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
 • Uchwała Nr XII/140/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XII/141/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XII/142/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe i Igłowice
 • Uchwała Nr XII/143/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice
 • Uchwała Nr XII/144/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna i Brzezinka
 • Uchwała Nr XII/145/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice Namysłowskie i Smogorzów
 • Uchwała Nr XII/146/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Uchwała Nr XII/147/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 • Uchwała Nr XII/148/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok
 • Uchwała Nr XII/149/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji BudżetowoGospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok
 • Uchwała Nr XII/150/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok
 • Uchwała Nr XII/151/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok
 • Uchwała Nr XII/152/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2012 rok
 • Uchwała Nr XII/153/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok
 • Uchwała Nr XII/154/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XII/155/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XII/156/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XIII/157/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2012-2015
 • Uchwała Nr XIII/158/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Uchwała Nr XIII/159/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Nie chcemy być gorsi"
 • Uchwała Nr XIII/160/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032"
 • Uchwała Nr XIII/161/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
 • Uchwała Nr XIII/162/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015
 • Uchwała Nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XIII/164/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
 • Uchwała Nr XIII/165/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIII/166/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XIII/167/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
 • Uchwała Nr XIV/168/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
 • Uchwała Nr XIV/169/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XIV/170/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2011 rok
 • Uchwała Nr XIV/171/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług
 • Uchwała Nr XIV/172/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wkładu własnego Gminy Namysłów na realizację projektu pod nazwą Pomocna dłoń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Uchwała Nr XIV/173/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Uchwała Nr XIV/174/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Namysłowie
 • Uchwała Nr XIV/175/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XIV/176/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XIV/177/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2012 roku
 • Uchwała Nr XIV/178/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XIV/179/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIV/180/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XV/181/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Uchwała Nr XV/182/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
 • Uchwała Nr XV/183/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Namysłowie
 • Uchwała Nr XV/184/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
 • Uchwała Nr XV/185/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
 • Uchwała Nr XV/186/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
 • Uchwała Nr XV/187/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie ustawienia pomnika
 • Uchwała Nr XV/188/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
 • Uchwała Nr XV/190/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XVI/191/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała Nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
 • Uchwała Nr XVI/193/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie
 • Uchwała Nr XVI/194/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Uchwała Nr XVI/195/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
 • Uchwała Nr XVI/196/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XVI/197/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Namysłów na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała Nr XVII/200/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVII/201/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XVII/202/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty
  • Uchwała Nr 27/40/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r. stwierdzająca nieważność § 4 uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłat
 • Uchwała Nr XVII/204/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
 • Uchwała Nr XVII/205/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XVII/206/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XVII/207/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVII/208/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XVII/209/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr V w Namysłowie
 • Uchwała Nr XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
 • Uchwała Nr XVIII/213/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2013 roku
 • Uchwała Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 • Uchwała Nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 • Uchwała Nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • Uchwała Nr XVIII/219/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr XVIII/220/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała Nr XVIII/221/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów na składowisku odpadów w Ziemiełowicach
 • Uchwała Nr XVIII/222/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XVIII/223/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XVIII/224/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
 • Uchwała Nr XIX/225/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Namysłów do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Namysłów sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Uchwała Nr XIX/226/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Namysłów
 • Uchwała Nr XIX/227/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr XIX/228/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2013-2015
 • Uchwała Nr XIX/229/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XIX/230/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Uchwała Nr XIX/231/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Uchwała Nr XIX/232/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XIX/233/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XIX/234/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XX/235/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Uchwała Nr XX/236/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2013 roku
 • Uchwała Nr XX/237/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr XX/238/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok
 • Uchwała Nr XX/239/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok
 • Uchwała Nr XX/240/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok
 • Uchwała Nr XX/241/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok
 • Uchwała Nr XX/242/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok
 • Uchwała Nr XX/243/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2013 rok
 • Uchwała Nr XX/244/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XX/245/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XX/246/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr XX/247/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • Uchwała Nr XX/248/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 • Uchwała Nr XX/249/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr XX/250/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032"
 • Uchwała Nr XX/251/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XX/252/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XXI/253/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
 • Uchwała Nr XXI/254/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2012 rok
 • Uchwała Nr XXI/255/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXI/256/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • Uchwała Nr XXI/257/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej
 • Uchwała Nr XXI/258/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
 • Uchwała Nr XXI/259/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług
 • Uchwała Nr XXI/260/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
 • Uchwała Nr XXI/261/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXI/262/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr XXI/263/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości oraz ustalenia kryteriów przyznawania tych dopłat
 • Uchwała Nr XXI/264/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXI/265/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XXI/266/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XXI/267/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej
 • Uchwała Nr XXI/268/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej
 • Uchwała Nr XXI/269/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach
 • Uchwała Nr XXI/270/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Michalicach
 • Uchwała Nr XXI/271/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rychnowie
 • Uchwała Nr XXI/272/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
 • Uchwała Nr XXII/273/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Uchwała Nr XXII/274/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno"
 • Uchwała Nr XXII/275/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminnej z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Uchwała Nr XXII/276/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Namysłów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Namysłów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Uchwała Nr XXII/277/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XXII/278/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXII/279/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XXIII/280/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXIII/281/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • Uchwała Nr XXIII/282/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXIII/283/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie umieszczania herbu miasta Namysłów na wyrobach promocyjnych
 • Uchwała Nr XXIII/284/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXIII/285/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXIII/286/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXIII/287/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Uchwała Nr XXIII/288/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ronda
 • Uchwała Nr XXIII/289/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
 • Uchwała Nr XXIII/290/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXIII/291/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XXIII/292/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIII/293/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XXIII/294/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
 • Uchwała Nr XXIII/295/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • Uchwała Nr XXIV/296/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXIV/298/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Uchwała Nr XXIV/299/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
 • Uchwała Nr XXIV/300/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
 • Uchwała Nr XXIV/301/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2014 roku
 • Uchwała Nr XXIV/302/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
 • Uchwała Nr XXIV/303/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów”
 • Uchwała Nr XXIV/304/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXIV/305/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie umieszczenia herbu miasta Namysłów na pamiątkowej widokówce
 • Uchwała Nr XXIV/306/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXIV/307/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
 • Uchwała Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów (rozmiar: 56,7 MB)
 • Uchwała Nr XXV/309/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barzyna
 • Uchwała Nr XXV/310/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Śląskie
 • Uchwała Nr XXV/311/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
 • Uchwała Nr XXV/312/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2014-2016
 • Uchwała Nr XXV/313/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2014 roku
 • Uchwała Nr XXV/314/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok
 • Uchwała Nr XXV/315/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek w Namysłowie
 • Uchwała Nr XXV/316/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Namysłowie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
 • Uchwała Nr XXV/317/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • Uchwała Nr XXV/318/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXV/319/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXV/320/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXV/321/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXV/322/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXV/323/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom
 • Uchwała Nr XXV/324/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
 • Uchwała Nr XXV/325/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Smogorzowie
 • Uchwała Nr XXV/326/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
 • Uchwała Nr XXV/328/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
 • Uchwała Nr XXV/329/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów na lata 2012-2032"
 • Uchwała Nr XXV/330/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Uchwała Nr XXV/331/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
 • Uchwała Nr XXV/332/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
 • Uchwała Nr XXV/333/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXV/334/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
 • Uchwała Nr XXV/335/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XXV/336/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXV/337/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXVI/338/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Uchwała Nr XXVI/339/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług
 • Uchwała Nr XXVI/340/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów
 • Uchwała Nr XXVI/341/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów"
 • Uchwała Nr XXVI/342/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli
 • Uchwała Nr XXVI/343/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie
 • Uchwała Nr XXVI/344/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie
 • Uchwała Nr XXVI/345/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Uchwała Nr XXVI/346/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXVI/347/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
 • Uchwała Nr XXVI/348/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • Uchwała Nr XXVI/349/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 • Uchwała Nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
 • Uchwała Nr XXVI/351/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
 • Uchwała Nr XXVII/352/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/353/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2013 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/354/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/355/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/356/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Namysłów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/357/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/358/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/359/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/360/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/361/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/362/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Namysłów do stanu faktycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/363/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/364/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/365/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łęczna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/366/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krosno
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/367/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nielisz
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/368/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/369/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/370/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Świętej Trójcy w Baldwinowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/371/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/372/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Krzyża Świętego w Smarchowicach Śląskich
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/373/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/374/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVII/375/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/377/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Porąbka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/378/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/379/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/380/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia następczej zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/381/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/382/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXVIII/383/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/384/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/385/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/386/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/387/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/388/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/389/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/390/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/391/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/392/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/393/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/394/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
  Projekt uchwały | Uchwała