Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Niwki (dz. 46 i 47)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 491/VI/13 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w miejscowości Niwki, obejmujących działki:

 1. nr 46, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
  Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem U - zabudowa usługowa (tereny usług komercyjnych, handlu i gastronomii).
  Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto - zawiera podatek VAT.
  Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100).
 2. nr 47, k. m. 1, o powierzchni 0,1000 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00082341/0.
  Działka nieuzbrojona, o kształcie trapezu, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wiejskiej oraz terenów rolnych.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem U - zabudowa usługowa (tereny usług komercyjnych, handlu i gastronomii).
  Cena wywoławcza - 8 142,60 zł (słownie: osiem tysięcy czterdzieści dwa złote 60/100). Cena jest ceną brutto - zawiera podatek VAT.
  Wadium wynosi 815,00 zł (słownie: osiemset piętnaście złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:30
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na konkretną działkę jest wpłata wadium w wysokości 815,00 zł do dnia 14 kwietnia 2014 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek z dnia 31.01.2014 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłat wadium.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2014
  przez: Marcin Borkowski
 • opublikowano:
  13-03-2014 11:08
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3841
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu