Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, wybory wyznaczono na dzień 25 maja 2014 roku.


Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że w sekretariacie i punkcie informacyjnym Urzędu jest dostępna:

 1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - sporządzona alfabetem Braille’a.
 2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. - sporządzona alfabetem Braille’a.

Z up. Burmistrza
/-/ Wanda Myca


Informacja w sprawie udostępniania spisu wyborców Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa informuje, że spis wyborców z terenu gminy Namysłów jest udostępniany do wglądu każdego wyborcy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, budynek B, pokój Nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj.:

 • poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00,
 • wtorek - piątek w godz. od 7:30 do 15:30.

Spis Wyborców udostępniany jest do wglądu, na wniosek wyborcy, w dniach 5 - 16 maja 2014 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński


Stałe zamieszkanie

Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do rejestru wyborców.

W orzecznictwie zarówno sądów powszechnych jak i sądów administracyjnych przyjmuje się, że za miejsce stałego pobytu nie uznaje się miejsca w którym osoba jest zameldowana, ale w którym stale realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież, żywność, meble), przyjmuje wizyty.

Państwowa Komisja Wyborcza


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza


Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą we Wrocławiu biorących udział w wyborach:

 1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
 6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Państwowa Komisja Wyborcza


Dokumenty do pobrania:

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 125/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 554/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Uchwała Nr XXV/326/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
 • Zarządzenie Nr 575/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja 2014 r.
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
 • Informacja o zwołaniu pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 592/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.