Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokali użytkowych w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2014 r., poz. 518) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 558/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie najmu lokali,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem niżej wymienionych  lokali użytkowych, usytuowanych w
budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie ul. Dworcowa 7

  1. Lokal użytkowy na parterze budynku o powierzchni 51,43 m², przeznaczony na kącik prasowy, internet, inną działalność gospodarczą z wyłączeniem usług gastronomicznych. Lokal składa się z sali głównej o pow.
    43,47 m² i zaplecza o pow.7,96 m².
  2. Lokal użytkowy na parterze o powierzchni 22,82m² , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług gastronomicznych.

W/w lokale wolne są od obciążeń, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną.

Koszty wyposażenia lokali zgodnie z ich przeznaczeniem ponoszą najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie wraz z opisanymi powyżej lokalami, są własnością Gminy Namysłów, numer 1073/30, k.m. 9, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00077048/8.

Dla lokalu wymienionego pod poz. 1 i 2, cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² wynosi 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych  90/100 ), do której należy doliczyć obowiązujący w danym roku podatek VAT.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1m², z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Lokale można oglądać w dniu 3 i 4 czerwca 2014 r w godz. 10.00 - 12.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek B, pokój nr 28.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł w odniesieniu do lokalu z poz. 1 i 2, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 18 czerwca 2014 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym  w  Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która wygra przetarg.

W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu - wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na dzień 9 maja 2014 r nie doszedł do skutku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77 419-03-75.

Namysłów, 14 maja 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński