Przejdź do treści strony WCAG

Projekt protokółu Nr VIII/11 sesji Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Projekt protokołu Nr VIII/11
sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jarosław Iwanyszczuk otworzył sesję, stwierdzając na podstawie listy obecności, że uczestniczy w niej 18 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Przewodniczący powitał wszystkich zebranych. Na protokolanta powołał pracownika Wydziału Organizacyjnego – Beatę Zabielną. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali materiały wraz z porządkiem obrad sesji. Zapytał, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Uwag i zmian nie zgłoszono. Przewodniczący uznał porządek obrad za przyjęty, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego,
  b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  c) zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  d) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  e)  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  f)  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  g) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2008-2010.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z  VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

W tym momencie na obrady sesji dołączył radny J. Płaczek – obecnych 19 radnych.

Ad. 2  Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrza K. Kuchczyński przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na VII sesji w dniu 27 czerwca 2011 r. oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami od dnia 28 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.  (W/w sprawozdania stanowią załączniki do protokołu). Ponadto Burmistrz,  związku z ostatnimi dyskusjami i niepokojami dot. sytuacji w namysłowskim szpitalu poinformował, że w lipcu br. Gmina Namysłów wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce, do którego formalnie doszło, jednak w rzeczywistości się nie odbyło. Pan Starosta, który ma większość udziałów w Spółce, nie dopuścił bowiem do realizacji przyjętego programu spotkania, co uniemożliwiło omówienie bieżącej sytuacji w szpitalu. Dlatego wszyscy akcjonariusze opuścili to spotkanie. Uważa to za nieodpowiednie potraktowanie akcjonariuszy, którzy chcieli przedyskutować  istotne i poważne problemy.  W tym samym czasie grupa lekarzy-chirurgów postawiła pewne warunki co do funkcjonowaniem szpitala, w przeciwnym razie zagroziła odejściem z pracy. W efekcie Pan dr Ceglecki i jego cała grupa chirurgów złożyli wypowiedzenia. Po czym Prezes Spółki powołał na ich miejsce nowych lekarzy. Jednak z posiadanych oficjalnych informacji wynika, że poprzednio czterech lekarzy pobierało łączne wynagrodzenie miesięczne netto w wysokości 18 tys. zł, teraz jeden lekarz będzie zarabiał miesięcznie netto 20 tys. zł. Kwoty tych wynagrodzeń tak bardzo urosły, że Gmina Namysłów -  jako jeden z akcjonariuszy Spółki, wspólnie z pozostałymi gminami przygotowują ścieżkę postępowania mającą na celu wyjście ze Spółki. Obawiają się, że niedługo będą tam potrzebne tak duże pieniądze, że nie będzie stać ich na jej utrzymanie. Uważa, że Starosta powinien wyjaśnić dlaczego akceptuje i popiera te działania.
W tym momencie na obrady sesji dołączył radny D. Głąb – obecnych 20 radnych.
Następnie Burmistrz poinformował, że w dniu 5.08.2011 r. powołał zespół negocjacyjny w składzie:
1)    Iwona Wilczyńska,
2)    Tadeusz Bagiński,
3)    Jolanta Chojna-Ćwikła,
4)    Andrzej Kilan
5)    Anna Winnicka.
Jednocześnie wyjaśnił, że w ostatnim czasie w naszej gminie przybyła liczba matek samotnie wychowujących dzieci – potrzebujących pomocy w znalezieniu mieszkania. W tym celu jest zapotrzebowanie na 25 lokali, jednak obecnie gmina nie posiada takiego zasobu lokalowego. Burmistrz szczegółowo wyliczył, jakie konkretnie mieszkania są niezbędne, aby pomóc tym kobietom i ich dzieciom, tj.: 15 pomieszczeń dwuosobowych (dla matki i dziecka), 6 pomieszczeń trzyosobowych (dla matki i dwójki dzieci), 3 pomieszczeń czteroosobowych (dla matki i trójki dzieci), 1 pomieszczenie pięcioosobowe (dla matki i czwórki dzieci). Biorąc to pod uwagę poinformował, że Pan Władysław Dziedzic jest właścicielem 332 m2 w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Pomieszczenia te stanowią 15 wydzielonych pomieszczeń, w tym 12 mieszkalnych, 5 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi 3 osobowych, kuchnia, pralnia. W każdym pomieszczeniu znajduje się łazienka, pokoje są w pełni umeblowane, tj. wersalka, tapczan, szafa, stół, krzesła, w niektórych telewizor i lodówka. W jednym z pokoi znajduje się aneks kuchenny. Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym, po remoncie przeprowadzonym na koszt właściciela. W pokojach są pomalowane ściany, wymienione drzwi, okna i kaloryfery. Korytarz na całej długości kontygnacji oraz klatka schodowa są wykafelkowane i pomalowane. Po uzyskaniu informacji o zamiarze sprzedaży obiektu przez właściciela Pana Władysława Dziedzica, powstał pomysł, aby zakupiła go gmina. Burmistrz postanowił powołać w/w komisję, która przeprowadziłaby negocjacje zakupu obiektu. Wstępne negocjacje już się odbyły, po których przewodnicząca grupy poinformowała, że Pan Dziedzic zaproponował sprzedaż nieruchomości za cenę wyjściową 3,5 tys. zł brutto za 1 m2, co stanowi kwotę 1.164 tys. zł, z czego 60% wartości chciałby otrzymać w gotówce, a pozostałą część w przyszłym roku w formie przeniesienia na jego rzecz własności działek budowlanych stanowiących mienie Gminy Namysłów oraz zaliczenie części ceny na poczet podatku od nieruchomości. Pan Dziedzic oświadczył, że wszystkie sprzęty użytku domowego, meble oraz wyposażenie pokoi wliczone są w powyższą cenę. Ostatecznie nie zakończono jeszcze rozmów negocjacyjnych.

Ad. 3  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
Przewodniczący Rady poinformował, że komisje odbyły swoje posiedzenia, na których zaopiniowały projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji. Prosił przewodniczących komisji o sprawozdania z posiedzeń.

 1. Przewodniczący Kom. Porządku Publicznego i Ochrony ŚrodowiskaT. Jaroszewski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał.
 2. Przewodnicząca Kom. Budżetowo-Gospodarczej U. Łyżniak przekazała, że członkowie komisji także pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał, będące przedmiotem obrad sesji.
 3. Przewodnicząca Kom. Oświaty, Zdrowia i Kultury J. Bartosińska poinformowała, że na posiedzeniu wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane, przyjęto również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w latach 2008-2010.
 4. W imieniu przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady przekazał, że na posiedzeniu komisji wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane. Natomiast w sprawie pisma Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego skierowanego na ostatniej sesji do Komisji Rolnictwa w celu podjęcia ewentualnej inicjatywy uchwałodawczej, Komisja nie podjęła takiej inicjatywy.

Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej:

3a – w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego.
Pytań i uwag nie wniesiono. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/82/11.

3b – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/83/11.

3c – zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/84/11.

3d - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwnych – 0, wstrzymujący się 1 radny. Uchwała została przyjęta – Nr VIII/85/11.

3e -  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/86/11.

3f -  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/87/11.

3g - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/88/11.

3h - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/89/11.

3i - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
Radny J. Kozyra w związku z przedłożeniem radnym nowej wersji projektu uchwały, prosił o omówienie zmian. 
Skarbnik omówiła, zmiany jakie nastąpiły od momentu przekazania radnym pierwotnego projektu uchwały, tj.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.997 zł – są to dotacje otrzymane od Wojewody w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.627 zł – odszkodowanie, które gmina otrzymała po zgłoszeniu przez Zespół Placówek Oświatowych z dewastacji uszkodzonego mienia tego budynku,
- w dziale 400 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 184.263 zł tyt. wpływu środków za realizację zadania „Mała elektrownia wodna”,
- zwiększa się dochody o kwotę 56.258 zł – środki ze sprzedaży własności nabytych praw majątkowych przy elektrowni wodnej.
Po stronie wydatkowej zmiany dotyczą:
- 238.929 zł – środki zaplanowane na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
- 8.500 zł – wydatki na działalność związaną z utrzymaniem cmentarzy – na zapłatę podatku VAT,
- 6.627 zł z przeznaczeniem naprawy uszkodzonego mienia w Zespole Placówek oświatowych,
- 50.000 zł  - dotacje na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 30.000 zł na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- przeniesienie pomiędzy działami 900, a 921 kwoty 5.000 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
- zabezpieczenie środków w wysokości 53.000 zł na wykonanie oświetlenia
ul. Staromiejskiej w Namysłowie.
„Za” przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała przyjęta jednogłośnie – Nr VIII/90/11.

Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2008-2010.
Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag – przyjęto przez aklamację.
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu sesji).

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła jedna odpowiedź na interpelację Radnej U. Tracz-Borgul w sprawie listu Prezesa PiS J. Kaczyńskiego dot. uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Następnie Radny J. Kozyra przedstawił interpelację kilku radnych w sprawie nielegalnego pozyskiwania piasku z działki gminnej i wykorzystywania go przez firmy realizujące inwestycje drogowe, których inwestorem jest gmina. Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z przyjętą procedurą każde pismo należy złożyć w sekretariacie urzędu, w celu wpisania do dziennika podawczego. Zapewnił jednak, ze przekaże interpelację zgodnie z procedurą urzędową.
Radny S. Spór uznał, że skoro interpelacja składana jest na ręce Przewodniczącego Rady, nie było konieczności wcześniejszego złożenia jej w sekretariacie.
Następnie Radna J. Wilczyńska w imieniu grupy radnych przedstawiła interpelacje w sprawie przeznaczenia wykopanych krawężników granitowych  po remoncie na ul. Mickiewicza w Namysłowie. Radna I. Klucowicz skierowała zapytanie do Prezesa Spółki EKOWOD, tj.: Kiedy przewiduje zakończenie prac kanalizacyjnych w Namysłowie oraz rozpoczęcie prac związanych z budową tranzytu kanalizacyjnego Objazda-Kowalowice-Smogorzów? Dodała, że na ostatniej sesji Prezes złożył obietnicę, iż nastąpi to jesienią br. Nadmieniła, że otrzymała odpowiedź z Narodowej Strategii Spójności, z której wynika, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do budowy kanalizacji z Programu Priorytetowego pt. Współfinansowanie Pierwszej Osi Priorytetowej - Gospodarka Ściekowa cz. II, w ramach którego możliwe jest uruchomienie dofinansowania ze środków krajowych, w celu czasowego zastąpienia środków Unii Europejskiej. Na szczegółową odpowiedź w tej sprawie dotyczącej Gminy Namysłów oczekuje jeszcze z Ministerstwa Środowiska. Ponadto prosiła Burmistrza o rozważenie możliwości przebudowy drogi na odcinku Namysłów-Józefków. Przypomniała, że na jednej z wcześniejszych sesji Burmistrz zapewniał, że zastanowi się nad pozytywnym załatwieniem tej sprawy. Zapytała, czy w tym zakresie jest coś zaplanowane. Następnie przedstawiła prośbę do prezesów Związku Wędkarskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia gatunku ryby Amur przy zarybianiu zbiornika w Michalicach lub innych gatunków ryb roślinożernych. Dodała, że zalew w Michalicach w zastraszającym tempie zarasta i trzeba coś w tym zakresie zrobić.
Burmistrz poinformował, że gospodarką rybną w zbiorniku michalickim zajmuje się Polski Związek Wędkarski i oni wiedzą najlepiej jaki gatunek ryb jest najbardziej potrzebny. Uważa, że zarastanie zbiornika nie jest aż tak zaawansowane, jak mówi radna. Burmistrz poinformował także, że gmina starała się pozyskać dofinansowanie na budowę drogi na odcinku Józefków-Namysłów,  jednak wniosek został odrzucony, ze względu na nie spełnienie wymogów - 3/4 tej drogi biegnie w granicach administracyjnych miasta. Zadanie to pozostaje na razie zawieszone. Obecnie gminę nie stać na położenie nowej nawierzchni drogi. Gdy pojawi się możliwość pozyskania dotacji, na pewno zostanie złożony odpowiedni wniosek w tej sprawie. Następnie poinformował, że Prezes Spółki EKOWOD jest nieobecny na sesji, ponieważ uczestniczy w spotkaniu – radzie budowy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącej budowy kanalizacji w Smarchowicach Wielkich i Nowych Smarchowicach. Wyjaśnił, że gmina będzie realizowała zadanie skanalizowania tych dwóch wsi. Realizacja zadania jest dużym wyzwaniem dla budżetu gminy, jednak musi wywiązać się z uzgodnień z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zezwoliła wykonać te prace w ich pasie drogowym. Po zrealizowaniu inwestycji przez gminę, GDDKiA zobowiązała  się wykonać nowe nawierzchnie, a także chodniki wzdłuż tych dróg. Burmistrz dodał, że niezbędne do zmodernizowania nawierzchnie drogowe wraz z chodnikami w gminie pozostały w Jastrzębiu oraz w Bukowie Śląskiej. Wyraził nadzieję, że w niedługim czasie uda mu się przekonać Marszałka Województwa  do realizacji drogi i chodnika w Jastrzębiu.
Radny R. Wołczański nawiązując do tematu szpitala, poparł Burmistrza w sprawie zamiaru wyjścia ze spółki wraz z pozostałymi gminami. Zapytał Burmistrza, co zamierza odzyskać w zamian za 47% udziałów gminnych i za sprzęt przekazany do placówki. Sądzi, że szpital ten nie będzie już długo istniał.
Burmistrz wyjaśnił, że kancelaria prawna obsługująca Urząd Miejski przygotowuje propozycje sposobu zabezpieczenia udziałów gminnych oraz wyjścia ze spółki. Stwierdził, że istnieją trzy formy wyjścia ze spółki, jednocześnie zabezpieczając własny interes. Jednak o konkretnych decyzjach będzie informował na bieżąco. Przykro mu, że  sprawa Spółki nabrała takiego kształtu. Niektórzy powiedzą, że chodzi tu o osobę pana Rogalskiego i uprzedzenia. Stwierdził, że jeżeli grupa lekarzy nie chciała pracować z tym prezesem, no to o czymś to świadczy. Zapewnił, że ani on ani nikt inny z gminy nie mieli na to wpływu. Lekarze Ci odeszli z pracy. Mówili, że Prezes Rogalski będzie miał trudności z zatrudnieniem nowych lekarzy w to miejsce, ale przy tak wysokich stawkach, to lekarze z odległych miejscowości podjęliby tu pracę. Nie może tak być, skoro spółka już wygenerowała niewielką stratę, która w przyszłym roku szacowana jest na 150 tys. zł.
Radny A. Włodarczyk stwierdził, że boisko Orlik przy hali „Orła” w czasie wakacji było czynne w dziwnych godzinach, tj. na początku lipca od godz. 16.00 do 21.00, później po interwencjach godziny zostały zmienione od 14. do 21.00. Uważa, że w czasie wakacji te godziny są niezbyt trafione. Zapytał, czy w przyszłości można by uniknąć tego typu zamieszania? Następnie zapytał, czy po rozwiązaniu stosunku pracy z dotychczasową naczelnik wydziału promocji, w gminie istnieje nadal tak ważny i odpowiedzialny wydział, a jeżeli go nie ma, czy przewiduje się go utworzyć.   
Burmistrz odpowiedział, że w Urzędzie nie funkcjonował wydział promocji, było tylko stanowisko ds. promocji. My teraz staramy się promować miasto i gminę w inny sposób, a nie chwalić się tylko, że jest takie stanowisko. Działania te ocenią państwo w innym czasie.
Odpowiadając nt. boiska Orlik stwierdził, że jest otwarty na każdą rozsądną propozycję. Jednak jest tak, że każdy preferuje różne godziny otwarcia obiektu. Z tego boiska mogą korzystać grupy zorganizowane, które rezerwują sobie konkretny czas. Obiekt udostępnia odpowiedzialny za niego pracownik. Gmina jest otwarta na konkretne propozycje, ale takie które będą dobre.
Radny S. Spór zgodził, się z tym, że z boiska powinny korzystać grupy zorganizowane i takie korzystają, co jest widoczne po godz. 14.00. Przeważnie są to osoby dorosłe, a także zawodnicy klubu NKS START. Jednak zapytał, co mają zrobić dzieci które także chciałyby pograć sobie w piłkę, a nie stanowią żadnej zorganizowanej grupy. Widział jak grupa ok. 10 chłopców zazwyczaj siadała i obserwowała jak grają ci starsi. Rozwiązaniem byłoby udostępnienie Orlika w godzinach przedpołudniowych.
Burmistrz stwierdził, że w mieście są jeszcze inne obiekty, m.in. boiska przy szkołach podstawowych nr 3 i nr 4. Taka grupa chłopców może poprosić dyrektora o udostępnienie boiska dla nich. Dyrektor zapewne zezwoli, w przeciwnym wypadku prosił zgłosić mu taka sytuacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że mieszka blisko Szkoły Podstawowej Nr 4, i widzi codziennie, jak młodzież i dzieci stale korzystają z obiektów sportowych tej placówki. 
Radna J. Bartosińska poinformowała, że przy klubie NKS „Start” Namysłów istnieją grupy młodzików, którzy dwa razy w tygodniu trenują, przeważnie na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 4. Małe dzieci od 7-8 roku życia są w tych grupach mile widziane. Tak zorganizowane spędzanie wolnego czasu przez dzieci pod okiem trenerów i opiekunów jest bardziej bezpieczne niż samodzielne zabawy.

Ad. 6 Informacje Przewodniczącego w sprawach bieżących.
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej na jego ręce:

 1. Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” z dn. 29.06.2011 r. prośba o umorzenie należnego podatku od nieruchomości w 2012 r. i uwzględnienie tego w budżecie gminy na 2012 rok.
  Następnie Przewodniczący przedstawił odpowiedź Burmistrza w powyżej sprawie, ponieważ sprawy podatkowe stanowią wyłączną jego kompetencję. Przewodniczący zaproponował przyjąć stanowisko Burmistrza, celem udzielenia odpowiedzi Zakładowi Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC” przez Radę Miejską. W tym momencie głos zabrał Burmistrz K. Kuchczyński wyjaśnił, że odpowiedź w przedstawionym piśmie, należało tak ująć, aby była zgodna przepisami Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawa ta jest kolejnym elementem próby przeniesienia ciężaru na samorządy. Do tej pory tego typu zakłady pracy chronionej zatrudniając osoby niepełnosprawne nie musiały płacić podatku. Kiedyś gmina także korzystała ze środków z PFRON, na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w monitoringu, teraz już tego nie ma. Teraz Urząd sam zatrudnił kilka osób niepełnosprawnych, aby nie płacić składek tej instytucji. 
  Poinformował, że od początku swojej kadencji jako Burmistrz stara się dobrze współpracować z tym Zakładem, pomagał pozyskiwać odbiorców towarów. Ulga podatkowa została zabrana zakładom pracy chronionej. Współczuje im, jednak aby umorzyć podatek muszą mieć zastosowanie pewne podstawy prawne w tym zakresie. Do tej pory gmina nie pobierała podatku od tego podmiotu, a budżet na tym nie ucierpiał. Ale teraz, aby umorzyć podatek, muszą zaistnieć pewne okoliczności, m.in. ciężka sytuacja finansowa firmy. Jednak nie będzie robił precedensu i zwolni jeden zakład w gminie, bo inne firmy także upomną się o to. Sądzi, że sprawy zwolnień z podatku dla tego typu zakładów, zatrudniających osoby niepełnosprawne, powinny być regulowane na szczeblu centralnym. Gdy nastąpią przesłanki do umorzenia podatku, na pewno rozpoczną się procedury do tego niezbędne.
  Radni przyjęli odpowiedź pisemną i wyjaśnienia ustne burmistrza, jako podstawę do udzielenia odpowiedzi na pismo Zakładowi Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów „METALOWIEC”.
   
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 2-2a w Namysłowie z dn. 20.07.2011 r. – prośba o udzielenie bonifikaty powyżej 90% przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  Następnie przewodniczący przedstawił propozycję odpowiedzi na powyższe pismo. Rada przyjęła propozycję odpowiedzi do Wspólnoty Mieszkaniowej 2-2a.
   
 3. Maria Elżbieta Zagwocka Namysłów, z dn. 9.08.2011 r. – prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie działki pod pawilonem handlowym przy ul. Parkowej w Namysłowie.
  Przewodniczący przedstawił propozycję odpowiedzi w tej sprawie. Rada Miejska przyjęła tą propozycję odpowiedzi dla Pani Zagwockiej. Burmistrz wyjaśnił, że chodzi tu o budynek tzw. „Bankrut”, który obecnie jest niezagospodarowany i zaniedbany. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby go rozebrać i w tym miejscu posiać trawę. Od lat przyjmuje deklaracje, że powstanie tam coś dobrego, ale do tej pory nie spełniło się to. Terenu tego nie można sprzedać Pani Zagwockiej w innej formie niż w drodze przetargu. Jednak takie rozwiązanie tej Pani nie interesuje, ponieważ obawia się, że ktoś inny może zaoferować wyższą cenę. Najlepiej byłoby gdyby ta pani zrezygnowała z dzierżawy terenu, bo na siłę nie chce jej tego odbierać. Jednak jeżeli nie podejmie żadnych działań w zagospodarowaniu obiektu, to dalej nie przedłuży dzierżawy.
   
 4. Przewodniczący poinformował, że wpłynęła od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skarga Państwa Święcickich do rozpatrzenia przez Radę Miejską. Jednak zaistniały pewne okoliczności, wycofujące skargę z obrad Rady Miejskiej. Przewodniczący poprosił Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Panią Wandę Mycę o wyjaśnienie tej kwestii.
  Naczelnik Wydz. Org. W. Myca  wyjaśniła, że Państwo Święciccy niezadowoleni z pewnych decyzji podatkowych wystosowali skargę na Burmistrza Namysłowa i przesłali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA zgodnie z kompetencją przesłał skargę do Rady Miejskiej celem rozpatrzenia. W między czasie Państwo Święciccy w przysłanym do Urzędu piśmie kategorycznie odmawiają rozpatrywania skargi przez Radę i proszą o odesłanie jej do WSA w Opolu. Pani Naczelnik zwróciła uwagę, że kodeks postępowania administracyjnego mówi, że to Rada Miejska jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza, stąd brak jest podstaw do odesłania skargi przekazanej przez WSA w Opolu. Zaproponowała, aby w tym przypadku, pozostawić skargę bez rozpatrzenia. W związku z powyższym przekazała Przewodniczącemu propozycje odpowiedzi dla państwa Święcickich.
  Przewodniczący odczytał treść pisma, które Rada Miejska przyjęła jako odpowiedź dla Państwa Święcickich.
  (Pismo Nr Or.1510.9.2011 załączono do protokołu sesji).
   
 5. Pismo lekarzy Namysłowskiego Centrum Zdrowia w sprawie funkcjonowania i panującej sytuacji w placówce szpitala.
  Następnie przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do wiadomości Rady Miejskie, tj.:
  1. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 Wł. Sroga – z dn. 09.08.2011 r. pismo do Burmistrza z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Zarządu Osiedla oraz  Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Burmistrz Namysłowa Nr F.3021.54.2011 z dn. 31.08.2011 r. w sprawie przedstawienia zarządzenia Nr 135/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 31.08.2011 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury wraz z załącznikami.

Ponadto Przewodniczący w imieniu Związku Kombatantów zaprosił obecnych na uroczystości 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniał także o Dożynkach Gminnych, które odbędą się 11.09.2011 r. w Krasowicach.
Następnie w imieniu swoim zaprosił zainteresowanych do Namysłowskiego Ośrodka Kultury na dzień 21.09.2011 r. godz. 17.00, gdzie odbędzie się spotkanie z Panem Mieczysławem Kołodko – autorem książki autobiograficznej opisującej kresy wschodnie oraz historię Namysłowa.

Ad. 7  Przyjęcie protokołu z  VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Uwag do protokołu nie wniesiono, przyjęto go jednomyślnie.

Ad. 8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny S. Spór prosił Burmistrza o przedstawienie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobów ZAN oraz poinformowanie od kiedy oczekują. Prosił także o listę osób, którym przydzielono taki lokal w roku bieżącym, o jakiej powierzchni jest ten lokal, a także ilu członków liczy dana rodzina, której zostało przydzielone mieszkanie.
Radna M. Teodorczyk  zapytała, gdzie mają zwrócić się byli pracownicy mleczarni w Namysłowie, chcący otrzymać dokumentację dotyczącą swojego zatrudnienia w tej firmie. Obecnie zakład nie istnieje, właściciel budynków - Pan Misztal posiada teczki osobowe byłych pracowników, jednak nie jest upoważniony do udostępniania wszystkich dokumentów. Pracownicy, chcąc zdobyć dokumentację potwierdzającą ich przebieg pracy zawodowej, otrzymują świadectwo pracy, jeżeli natomiast takiego tam nie ma to nikt nie może udostępnić innych dokumentów, potwierdzających okres zatrudnienia pracownika. Zapytała, kto mógłby wystawić tym osobom dokument potwierdzający zatrudnienie w zakładzie pracy.
Naczelnik W. Myca odpowiedziała, że sprawa jest jej znana, ponieważ była u niej osoba z tym problemem prosząca o pomoc. Poinformowała, że Pan dysponujący teczkami osobowymi byłych pracowników mleczarni nie ma uprawnień do udostępniania tej dokumentacji. Organem uprawnionym do tego jest prokuratura. Należy zwrócić się z wnioskiem do likwidatora, który sprawę przekaże prokuraturze celem załatwienia. Z tego co się orientuje sprawa ta została pomyślnie załatwiona.
Radna I. Klucowicz zwracając się do Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury, zapytała, czy w tym roku będą możliwe remonty świetlic wiejskich, o które ubiegali się sołtysi, a zostały one odłożone z powodu braku środków finansowych?
Dyrektor NOK Adam Zając wyjaśnił, że co roku do końca września prosi sołtysów, o złożenie zapotrzebowań dot. użytkowania świetlic. Stwierdził, że NOK nie ma pieniędzy na przeprowadzenie remontów obiektów świetlic wiejskich. NOK przekazuje te propozycje do urzędu miejskiego przy opracowywaniu projektu budżetu gminy. NOK zarządza tylko tymi obiektami, natomiast właścicielem ich jest gmina. W ciągu roku nie ma możliwości finansowych przeprowadzenia większego remontu w świetlicach wiejskich.
Burmistrz poinformował, że NOK dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Na bardziej kosztowne remonty, środki finansowe należy zaplanować w budżecie gminy na dany rok, jeżeli są takie w posiadaniu. Był taki czas, że gmina korzystała z dostępnych programów unijnych na pozyskiwanie dotacji na remonty lub budowę świetlic wiejskich. Zapewnił, że gdy zostaną ogłoszone nowe nabory, w tym zakresie, na pewno gmina wystąpi z wnioskiem. Na dzień dzisiejszy gminę nie stać na przeprowadzenie dużego remontu w tego typu obiektach. Sołectwa mogą także wykorzystać do tych celów środki z funduszu sołeckiego, jak zaplanował to sołtys Smarchowic Śląskich.
Radny Artur Włodarczyk poinformował, że na stołach znajdują się plakaty informujące o tym, że firma Nivea na stulecie swojego istnienia postanowiła zafundować Polsce 100 placów zabaw. Gmina Namysłów zgłosiła akces tej inicjatywie. Poprosił wszystkich obecnych o pomoc w zdobyciu takiego placu zabaw dla Namysłowa, poprzez glosowanie internetowe. Dodał, że koszt wybudowania tego placu zabaw ma wynieść 50 tys. zł, umiejscowiony ma być na placu Kopernika w tzw. „Małpim Gaju”, będzie on służył nie tylko mieszkańcom miasta, ale przyjezdnym z pobliskich miejscowości. Poprosił o oddawanie głosów codziennie, wyraził nadzieje, że Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu także dołączy się do akcji.
Burmistrz poinformował, że popiera tą inicjatywę, dlatego pracownicy, a także uczniowie szkół z chęcią włączą się do głosowania.
Radny M. Lewandowski odnosząc się do przedstawionego pisma, skierowanego przez lekarzy na ręce Rady, zapytał Burmistrza, czy kierunek wyjścia jako udziałowca ze spółki szpitala jest jedyny, czy może istnieje jeszcze szansa, aby się dogadać? Dodał, że szpital to nie jest miejsce gdzie pracuje kilkanaście osób, to jest miejsce, z którego usług korzystają wszyscy mieszkańcy i chcą aby w dalszym ciągu istniał. Stwierdził, że na poprzednich posiedzeniach Rady przedstawiano zawsze negatywne informacje nt. zarządzania szpitalem oraz, że placówka idzie w kierunku upadłości. Natomiast teraz wszystkich chyba zastanowiła odmienna treść w/w pisma.
Następnie głos zabrał Pan S. Wojtasik, który w imieniu OSP w Ligocie Książęcej podziękował Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Zapewnił, ze będzie on służył mieszkańcom, zgodnie z przeznaczeniem.
Więcej uwag i zapytań nie wniesiono.

Ad. 9 Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.  
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godz. 14.05.   

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Protokołowała
Beata Zabielna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2011-10-19
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-19
Inne dokumenty